Vizualizace technologií

SCADA

Provozovatel musí mít vždy přesné a aktuální informace o stavu technologie, ať už je to kotelna, síť výměníkových stanic, řízení jednotlivých místností v kancelářské budově či hotelu, fotovoltaická výrobna, nebo soustava energetických zdrojů, které tvoří virtuální elektrárnu.

SS_scada_1Tyto informace mu poskytuje vizualizace, tedy přístup k datům v podobě tabulek, schémat s aktuálními hodnotami, grafů, alarmových a událostních přehledů a dalších informací. Vizualizační systém, někdy také nazývaný SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, tedy „dispečerské řízení a sběr dat“), může mít různé podoby, které závisejí především na rozsahu monitorované technologie:

  • jednoduchý webový přístup přímo na podstanici, který se používá u nejjednodušších autonomních zařízení a domovní automatizace
  • osobní počítač s vizualizačním programem, který zároveň slouží jako server pro ukládání historických dat, u středně velkých instalací, jako jsou kancelářské budovy, nemocnice atd.
  • několik redundantních dispečerských pracovišť nad rozsáhlejší technologií, jako je řízení sítě centralizovaného zásobování teplem nebo fotovoltaických elektráren
  • výkonný webový server pro přístup několika desítek uživatelů, používaný pro dálkový přístup uživatelů v bytových domech
  • kombinace dvou nebo více výše uvedených systémů tam, kde to uživatel vyžaduje.

SS_scada_1SS_scada_3
 
Díky tomu, že vizualizační a dispečerské systémy nejen dodáváme systémovým integrátorům, ale i sami používáme ve vlastních projektech, máme od uživatelů přímou zpětnou vazbu a proto umíme systém doplňovat o další moduly podle jejich potřeb.

Grafická stanice umí vizualizovat a shromažďovat data nejen z řídicích systémů Domat. U rozsáhlejších instalací a všude tam, kde se technologie obnovuje a doplňuje postupně podle investičních možností provozovatele, musíme do vizualizace integrovat cizí zařízení, jako procesní podstanice, fotovoltaické střídače, chladicí stroje, řídicí systémy kotlů nebo měřiče energií. Pro to existuje v systému Domat řada softwarových součástí, driverů, které umožňují komunikaci s řídicími systémy jiných firem – ať už standardními protokoly, jako Modbus, BACnet, M-Bus či OPC, nebo firemně specifickými protokoly cizích výrobců. Tak je možné na společném dispečerském pracovišti společně zobrazovat hodnoty, které bychom jinak nemohli porovnávat a analyzovat.

Při poruše technologie nebo havarijním stavu je nutné, aby se informace dostala co nejrychleji a spolehlivým komunikačním kanálem odpovědné osobě. Alarmový management řeší buď přímo procesní stanice, nebo vizualizační počítač – podle velikosti systému a požadavcích na směrování a předávání alarmů. Alarmy mohou být hlášeny na obrazovce, SMS zprávou, e-mailem, zvukovým hlášením nebo jiným způsobem.

SS_scada_5

Pro rozsáhlejší aplikace slouží Alarm server, který sbírá události z více dispečerských stanic a rozesílá je uživatelům podle předem definovaných kritérií v závislosti na prioritě, technologickém celku, umístění zařízení, časového plánu a preferovaného komunikačního kanálu. Je tedy možné například během pracovní doby hlásit všechny alarmy na obrazovce počítače a po skončení směny (podle časového plánu nebo podle informace ze zaintegrovaného docházkového systému) zasílat uživateli pouze kritické alarmy jako SMS, které vyžadují potvrzení.

SS_scada_6

Pro ukládání historických dat, tedy navzorkovaných hodnot, slouží v jednodušších instalacích vlastní prostředky systému (datové soubory). Pro náročné požadavky, jakými je ukládání desetitisíců hodnot každou minutu, Domat využívá buď databázi SQL (MySQL, MS SQL, PostgreSQL), nebo vysoce výkonnou vlastní binární databázi s optimalizací pro záznam hodnot z průmyslových procesů, Merbon DB. Ta zvládne zpracovat až statisíce hodnot za minutu. Databáze má otevřené rozhraní (API), takže je možné data číst a používat i v cizích systémech, jako jsou účetní a ERP programy.