Reference v oblasti energetiky

Teplárenské sítě

Síť dálkového vytápění, Trenčín, Slovensko

Síť dálkového vytápění, Trenčín, Slovensko

Rekonstrukce 30 kotelen a 20 výměníkových stanic a jejich napojení na centrální dispečink. Zařízení jsou propojena vyhrazenou sítí, online data ze všech technologií jsou trvale dostupná na řídicích stanicích, historická data se ukládají v SQL databázi, která je použita i pro zákaznický export dat a další výpočty v ekonomickém softwaru. Řídicí systém sestává ze tří stanic RcWare Vision: dvě z nich jsou instalovány na hlavním dispečinku pro online dohled, třetí je v kotelně pro spalování biomasy.

Tepelná čerpadla, Česká Lípa

Tepelná čerpadla, Česká Lípa

V České Lípě je nyní nainstalováno 20 zdrojů tepla s tepelnými čerpadly a plynovými kotli s výkony okolo 100 kW, další se průběžně doplňují. Řídicí systémy jsou propojeny sítí a připojeny na centrální dispečink správcovské firmy spolu s dálkovými odečty energií, správce tak může kdykoli porovnat účinnost jednotlivých zdrojů s plánovanými hodnotami i mezi sebou. Systém je díky licenční politice Domat rozšiřitelný bez dalších nároků na infrastrukturu dispečinku.

Další reference teplárenských sítí:

Liberec – vytápění sídlištních bytových domů síťi tepelných čerpadel
TPP Pardubice – řízení zdroje tepla/chladu

Solární systémy

Monitoring a řízení FVE Ševětín

Monitoring a řízení FVE Ševětín

Třetí největší fotovoltaická elektrárna v ČR o špičkovém výkonu 29,9 MWp leží poblíž Ševětína v jižních Čechách. Domat dodával monitoring pro všech 27 trafostanic, z nichž každá je vybavena dvěma centrálními střídači, a monitoring skupin stringů (v elektrárně je instalováno cca. 1500 Hallových sond pro měření stejnosměrného proudu) a dalších veličin, jako teplot panelů, oslunění atd. Monitorovací a řídicí systém komunikuje po síti se zařízením distributora, od něhož přebírá povely pro omezení výkonu a řízení účiníku; distributor zároveň pro informaci vyčítá základní provozní parametry FVE. Data jsou vizualizována na několika dispečincích jak přímo v elektrárně, tak v sídle vlastníka.

Monitoring a řízení FVE Dobšice

Monitoring a řízení FVE Dobšice

Na souboru fotovoltaických elektráren Dobšice se podílelo 10 investorů. V instalaci je nasazeno 8 různých značek střídačů, některé typy bez možností softwarového odpínání. Dodávaný řídicí systém musel vyřešit „spravedlivé“ řízení činného a jalového výkonu mezi investory, což se díky rozsáhlým komunikačním možnostem a volně programovatelným podstanicím povedlo. Řídicí algoritmus dokáže plnit požadavky distributora a zároveň odpínaný výkon rovnoměrně dělit mezi všech 10 sekcí elektrárny. Monitoring pak sleduje správnou funkci střídačů a panelů a hlásí poruchy tak, aby servisní organizace mohla včas reagovat a dodávaný výkon byl co největší.

Více informací

Monitoring FVE Itálie a Bulharsko

Monitoring FVE Itálie a Bulharsko

Soubor elektráren o celkovém výkonu 56 MWp byl instalován v letech 2011 – 2012 v několika
etapách. Na projektu je zajímavá modularita elektráren – investor předem nevěděl, komu elektrárny prodá, a proto zvolil modulární řešení: v Itálii je instalováno 18 clusterů a v Bulharsku 12 clusterů vždy po 1 MWp, přičemž clustery je možné virtuálně sdružovat do větších celků v případech, že zákazník zakoupil několikamegawattovou elektrárnu. Centrální webový server pro správu je umístěn v České republice a majitelům elektráren poskytuje přehled o funkci systémů, statistiku výroby a poruchovou signalizaci. Zbývajících 26 MWp je navrženo klasickým způsobem v několika vícemegawattových plantážích, přivedených na dvě centrály dvou správcovských firem.