I/O bus

Sběrnice pro komunikaci modulů s podstanicí je dvouvodičová, standardu RS485 s protokolem Modbus RTU. Při jejím projektování, instalaci a zapojování je nutné dodržovat určitá pravidla, jinak může docházet k poruchám komunikace nebo je dokonce komunikace mezi I/O moduly a podstanicí zcela přerušena.

Doporučené kabely

Celková délka sběrnice nesmí překročit 1200m. Je třeba dodržet liniovou topologii, tedy sběrnice je vedena od jednoho modulu ke druhému bez odboček. Aby bylo zaručeno řádné impedanční přizpůsobení, u prvního a posledního přístroje se připojí ukončovací odpor sběrnice (přepínači BUS END, viz katalogové listy).

Doporučené kabely jsou např.

  • JY(st)Y 2×0.8
  • LAM Datapar 1x2x0.8

Při projektování kabelových tras je obecně nutné si uvědomit, že vliv rušení je tím větší, čím delší je paralelní souběh vedení a čím blíže sebe kabely leží. Pokud je společná kabelová trasa pro silové rozvody a komunikaci, je vhodné oba typy vedení oddělit stínicí přepážkou nebo zaručit jejich minimální vzdálenost 20 cm. Praxe ovšem ukazuje, že k rušení komunikace v běžných případech nedochází ani při souběhu; problémy obvykle mohou vzniknout v instalacích s nesprávně ošetřenými frekvenčními měniči apod.

Není dobré skládat sběrnici z různých typů kabelů, v místě jejich spojů pak dochází k odrazům a sběrnici je velmi obtížné vyvážit. To platí hlavně u větších délek sběrnic (stovky metrů).

Ochrana proti přepětí

Souběhy uvnitř rozvaděče jsou obvykle pro svou malou délku nevýznamné.

Pokud sběrnice vede mezi rozvaděči v prostředí, kde můžeme očekávat nebezpečí přepětí, jako např. venkovní instalace, trasy mezi jednotlivými budovami apod., doporučuje se sběrnici na vstupu do rozvaděče ošetřit některou ze standardních přepěťových ochran. Při větších délkách vedení doporučujeme na výstupu sběrnice z rozvaděče použít opakovač RS485 s galvanickým oddělením.

Sběrnice je odolná i proti trvalému zkratu. Při zkratu komunikace samozřejmě nefunguje, moduly ale nejsou poškozeny.

Pravidla pro zapojování

Dbejte na správnou polaritu vodičů. Nesprávná polarita vede k nefunkčnosti komunikace s modulem, případně blokuje komunikaci s více moduly nebo s celou sběrnicí (záleží na napěťových poměrech, tj. na vzdálenostech mezi moduly a na jejich počtu). Poškození modulů nehrozí.

Vzdálenost mezi moduly je libovolná, neexistuje maximální vzdálenost mezi moduly, kterou by nebylo možné překročit. Jediné omezení je celková délka sběrnice 1200 m.

Pomůcky pro adresování modulů

Pro hardwarové adresování nejsou nutné žádné zvláštní nástroje, adresa se nastaví kombinací DIP switchů na modulu. Viz katalogové listy k I/O modulům.

Při softwarovém adresování je vhodné moduly adresovat pomocí

  • servisního programu ModComTool a
  • převodníku RS232/RS485 (např. R012) nebo USB/RS485 (např. M080).

Pokud není převodník k dispozici, je možné moduly adresovat a konfigurovat pomocí podstanice přepnuté do módu převodníku Ethernet /RS485 (commissioning modeu Merbon,converter modeu SoftPLC) – viz help u vývojového prostředí Merbon IDE, případně katalogové listy u podstanic SoftPLC a funkce Special functionsve vývojovém prostředí (SoftPLC IDE).