Další funkce

Licencování a počet datových bodů

Aby byl při licencování zohledněn rozsah projektu, měří se jeho velikost pomocí datových bodů. Datový bod z hlediska licencování systému SCADA je v podstatě zkomunikovaná proměnná, ať už přenáší stav fyzického vstupu nebo výstupu PLC (např. teplota čidla, poloha ventilu), nebo se jedná o vnitřní proměnné PLC (jako např. požadovaná teplota, parametr topné křivky). Jde tedy o tzv. softwarové datové body. Složitější struktura, jako například časový program, je považována za jeden datový bod.

Licence jsou vydávány ve třech variantách:

  • Merbon SCADA pro 5 000 datových bodů
  • Merbon SCADA pro 50 000 datových bodů
  • Merbon SCADA pro neomezený počet datových bodů.

Pokud celkový počet datových bodů ve všech projektech překročí licencovaný počet datových bodů, Merbon SCADA má omezenou funkčnost. Licenci lze rozšířit za cenu rozdílu mezi starou a novou licencí. Počet webových klientů, kteří současně na server přistupují, není omezen.

Přehled datových bodů

Přehled datových bodů je „technický“ náhled na proměnné z PLC, skripty a další pomocné datové body. V levé části je stromová struktura pro rychlý přístup ke skupinám datových bodů podle technologického celku a umístění, v pravé části je tabulka s datovými body a jejich vlastnostmi: okénkem pro označení, časem poslední aktualizace, názvem datového bodu, aktuální hodnotou – a pokud jde o proměnnou, kterou je možné nastavovat, i s tlačítky pro změnu hodnoty nebo stavu.
V horní liště jsou tlačítka pro filtrování náhledu podle stavu komunikace, alarmového stavu, označení atd.

Zcela nahoře je sumární indikace alarmů, počet označených datových bodů, tlačítko pro přístup do hlavního menu a tlačítko pro odhlášení.

Grafika

Pro rychlý a srozumitelný přehled o procesních hodnotách a nastavení jsou tím pravým prostředkem grafická schémata. Jejich velikost je volně definovatelná; schémata mohou obsahovat tyto prvky:
text – volně definovatelný text s kompletními vlastnostmi písma ve Windows
bitmapa – pevné velikosti nebo roztažitelná, též jako podklad stánky
indikátor a nastavovač hodnoty – nejrůznější podoby, volně definovatelné barvy atd.
tlačítko – skok na další schéma, trend nebo ekvitermní křivku
tvar – základní geometrické tvary
čára – spojovací čára s funkcí potrubí
animace – symbol, střídající bitmapy podle stavu jednoho nebo více datových bodů
časový program – týdenní časový program s neomezeným počtem událostí
ekviterma – grafická reprezentace čtyřbodové topné křivky
graf – online trend se vzorkováním jedné nebo více hodnot.
Merbon SCADA obsahuje originální knihovnu symbolů pro použití ve schématech VVK a energetice. Je ale i možné použít jakoukoli sadu obrázků (ve formátech .bmp, .jpg, .gif) podle standardů zákazníka.

Historická data – trendy

U vybraných datových bodů se periodicky ukládají jejich naměřené hodnoty. Existují dva typy historických dat:

  • dlouhodobá historie: ukládá se natrvalo do textových souborů nebo databáze Merbon DB, pro dlouhodobou analýzu (min. interval vzorkování je 1 minuta)
  • krátkodobá historie: pouze několik dnů zpět, rychlejší vzorkování, pro sledování trendů, ladění regulačních smyček a analýzu zařízení.

Pro každý datový bod se definuje typ a frekvence vzorkování. Navzorkované hodnoty se zobrazují v grafu a lze je exportovat jako obrázky či do souborů .CSV a .XLS.

Databáze Merbon DB je volitelnou součástí instalace. Je pro ostatní programy otevřená, takže stanice Merbon SCADA může pracovat jako koncentrátor dat z různých systémů a poskytovat aktuální hodnoty např. přes OPC server a historická data přes API databáze Merbon DB.

Konfigurace grafu může být uložena jako předdefinovaná šablona, nebo je možné graf vyvolat nad označenými datovými body. Datové body se označují buď v technologickém náhledu, nebo v grafice.

Grafy

Základním, nejpoužívanějším typem grafu je graf liniový. Může zobrazovat i více hodnot v jednom náhledu:

graf1

Pro zkoumání periodicky se opakujících dějů je někdy vhodný tzv. kobercový graf, který má na obou osách čas a velikost měřené veličiny je znázorněna barevným odstínem:
graf2

Graf může být exportován ve formátech
.png – obrázek např. pro vložení do reportu, data nelze dále upravoat
.xlsx – k přímému otevření a zpracování v programu MS Excel
.csv – nejvhodnější pro import do dalších programů, hodnoty jsou odděleny čárkami
.csv equidistant – hodnoty jsou převzorkovány tak, aby byly zarovnány k pravidelnému intervalu (týden, den, hodina, 30 min., 15 min., 1 min. atd.) – vhodné pro zpracování s dalšími cizími daty, protože všechna data mají stejnou časovou značku a hodnoty jdou např. sčítat.

Alarmy

Každý datový bod může být definován jako alarmový. U binárních a diskrétních hodnot může být kterákoli hodnota definována jako alarmová, u hodnot analogových se nastavuje horní a dolní mez.

Souhrnná informace o počtu aktivních alarmů je neustále v pravém horním rohu obrazovky; podrobnosti pak ukazuje tabulka aktivních alarmů a tabulka alarmové historie.

V tabulce jsou zobrazeny všechny aktivní alarmy i alarmová historie. Alarmy je možné třídit a filtrovat podle různých kritérií, pro snadnou lokalizaci alarmu v grafice jsou v systému funkce “Najdi v textovém editoru” a “Najdi ve schématech”. Tyto funkce lokalizují a označí odpovídající datový bod v tabulce datových bodů nebo ve schématech.

Příchozí alarm je hlášen pomocí dialogového okna a volitelně zvukovým hlášením. Alarm je vícestavový objekt, přechody mezi stavy jsou vyvolány událostmi v technologii nebo uživatelskými zásahy (potvrzení, smazání). V systému Merbon se informace o potvrzení nebo smazání alarmu ve vizualizaci přenáší zpět do subsystému, takže je možné technologii i po odeznění alarmu například blokovat až do jeho potvrzení obsluhou.

Kliknutím na alarm lze přecházet mezi seznamem datových bodů, grafikou nebo seznamem aktivních alarmů a alarmové historie. Pro pokročilejší alarmové funkce, jako je směrování alarmů na SMS nebo e-maily podle časových rozvrhů, eskalační hlášení (pokud alarm není potvrzen do určité doby od hlášení, je automaticky poslán dalšímu příjemci v pořadí) atd. je určena volitelná komponenta Alarm Server.

Záznam událostí

Uživatelské akce a systémové události se zaznamenávají v databázi. Je možné je prohlížet jako tabulku, v níž lze třídit a filtrovat. Zaznamenává se původní a nově nastavená hodnota, je tedy snadné zjistit, který uživatel změnil kterou požadovanou teplotu, časový program apod. Ukládají se i informace o tom, který panel byl kterým uživatelem otevřen.

Skriptování

Pro složitější zpracování dat, výpočty a logické vazby je možné v systému definovat skriptové datové body. Použitý skriptovací jazyk je JScript.NET. K němu existuje řada knihoven a příkladů, Merbon SCADA ho doplňuje o knihovny s funkcemi pro přístup k hodnotám datových bodů ze systému. Skriptové datové body čtou hodnoty jednoho nebo několika datových bodů a výsledky výpočtů poskytují na svých výstupech. Je tedy možné datové body z PLC dále zpracovávat, tvořit sumární hodnoty, reagovat na změny či překročení mezí atd.

Skriptové datové body mají stejné vlastnosti, jako datové body z technologií: lze je zobrazovat ve schématech, vzorkovat v čase nebo přenášet do subsystémů.