Efektivní práce s daty na dispečinku

Problémem monitoringu dnes není získat data, ale rychle je vyhodnotit a provést příslušný zásah v technologii. Kde se nachází rozhraní mezi tím, co je lepší nechat na systému a tím, co by měla dělat obsluha?

Úrovně řídicího systému

Řídicí systém s nadstavbami můžeme rozdělit do několika úrovní:

urovne

Obr. Čtyři úrovně řídicího systému

K běžné obsluze systému dochází na třech nejvyšších úrovních. Na úrovni PLC (automatizačních stanic a periferií) se provádějí základní operace pomocí místního ovládání přes displej, dotykovou obrazovku nebo panel na rozvaděči. Jde o potvrzování alarmů, protože při něm je dobré být u technologie a kontrolovat ji i fyzicky, dále o nouzové nebo servisní manuální zásahy apod. Obsluha reaguje na okamžité provozní stavy.

Vizualizace (SCADA) již poskytuje komplexnější pohled, důležité jsou zejména historické průběhy hodnot v čase, záznamy o událostech v systému a historie alarmů. To jsou data, která buď nejsou v automatizačních stanicích dostupná vůbec, nebo je práce s nimi nepohodlná. V historických datech může technik například odhalit kmitající regulační smyčku, dohledat příčiny výpadků technologií, či najít potenciál ke změně parametrů regulace a tím k úsporám energie. Systém SCADA nicméně stále slouží především pro operativu – udržení technologií v provozu.

Nad vizualizací stojí systém pro energetický management. Ten už primárně nepracuje s aktuálními daty. Slouží k dlouhodobému vyhodnocování, porovnávání budov mezi sebou a případně i k dalším úlohám, neboť může například obsahovat servisní moduly včetně tiketovacího systému či být napojen na další systémy pro řízení podniku. Obvykle ho používá energetik, tedy pracovník, který nemá na starosti operativu (běžný provoz), ale déledobou koncepci provozu, nákup energií a jejich hospodárné využívání.

Podívejme se nyní na několik příkladů, které ukazují, jak se s těmito třemi úrovněmi obsluhy vyrovnali někteří typičtí zákazníci.

Velké datové centrum, Praha

Datové centrum, které spravuje stovky serverů, zajišťuje jejich napájení, klimatizaci a bezpečnost. Celý řídicí systém vznikal postupně, zpočátku byly instalovány jen komunikativní měřiče a vstupní karty pro hlídání přítomnosti napětí na napájecích okruzích. Obsluha měla k dispozici webové rozhraní s aktuálními hodnotami, což pro operativní dohled stačilo. S řízením klimatizace přibyla nutnost vizualizace s historickými hodnotami, tedy úloha typická pro systém SCADA. Zákazník ale vyžadoval webový přístup přímo do podstanic. Paralelně s tím vznikl systém pro energetický management, spojený se správou zákazníků (CRM). Ten má několik základních funkcí:

 • poskytuje výpis zákazníků, kterých by se mohla dotknout porucha či plánovaná odstávka některého ze zařízení nebo napájecích okruhů
 • shromažďuje historická data pro rozúčtování nákladů na energie
 • umožňuje ruční či automatické zakládání alarmových ticketů, přeposílání na servisní organizace (subdodavatele) a kontrolu jejich stavu
 • automaticky generované tickety slouží také pro plánování revizí a pravidelných prohlídek.

Systém dále poskytuje data pro helpdesk, aby technici ve službě kdykoli viděli aktuální situaci a stavy technologií. To by ovšem již byla úloha pro vizualizaci (SCADA); aktuální hodnoty byly do systému ale přivedeny jako vložené webové stránky z web serverů v jednotlivých PLC. Na přechod na plnohodnotný webový SCADA systém došlo až v průběhu několika let.

Zákazník zde zpočátku trval na tom, že systém SCADA nepotřebuje: pro aktuální hodnoty (hlídání poruch) mu stačí webová rozhraní a systém CRM s tím souvisí jen málo. Tento přístup měl svou logiku: vedení mělo zkušenost z předchozích období, kdy se zadání pro všeobjímající systém pilovalo tak dlouho, až z realizace sešlo. Klient proto chtěl okamžitou funkčnost, aby mohl datacentrum provozovat. Díky modularitě řídicího systému bylo možné vizualizaci posléze doplnit, aniž by většina práce z předchozích etap přišla nazmar. Data z CRM jsou použita i pro dlouhodobé vyhodnocování energetických parametrů, systém EMS sám o sobě není instalován.

Velké datové centrum, Morava

Programovatelné podstanice opět sbírají data z elektroměrů, čidel, pomocných kontaktů jističů a dalších periferií. V tuto chvíli jsou pro obsluhu hodnoty dostupné jen z webových stránek v PLC, byla nabídnuta instalace systému SCADA. Zákazník zvažuje implementaci vlastního systému, do něhož by integroval online data z monitorovacích podstanic. Vlastní CRM systém by rovněž řešil ukládání historie a další funkce SCADA a nejspíše i EMS.

Toto řešení by znamenalo, že systém může být maximálně přizpůsoben požadavkům: zákazník si ho vyvíjí sám. Může stanovit priority při vývoji, rozšiřovat systém jen pokud má volnou vývojovou kapacitu, rozhodovat o implementovaných funkcích. Na druhou stranu, pokud má vzniknout profesionální řešení, musí řešit práci se zdrojovými kódy, verzování, zálohování, dokumentaci atd. Je vždy nutné zvážit, jestli se vývoj vlastního systému vyplatí a jestli nebude vhodnější se držet svého core businessu. Vlastní vývoj je zcela určitě k diskuzi v případě, že jeden subjekt spravuje více instalací, jako je tomu například u provozovatelů FVE nebo velkých poskytovatelů datových služeb. Vždy ale půjde o softwarovou nadstavbu; není reálné, že by se vyplatil vývoj i hardwarových komponent (PLC, I/O moduly, senzory, měřiče atd.).

Řetězec supermarketů, ČR

Významný řetězec supermarketů, provozující pod svou značkou přes 250 prodejen. Firma během svého působení na českém trhu získala jeden z konkurenčních řetězců, čímž skokově zvýšila počet poboček. V průběhu posledních asi 10 let postupně své prodejny rekonstruuje. Při tom sjednocuje řídicí systémy tak, aby bylo možné porovnávat energetické parametry poboček mezi sebou (benchmarking) a vyhodnocovat prodejny, v nichž by se vyplatila rekonstrukce technologií nebo jiné opatření pro úsporu energie.

Díky vlastnímu intranetu, v jehož rámci je oddělená technologická síť pro systém řízení budov, komerční chlazení a zabezpečovací systém, bylo možné vybudovat centrální stanici SCADA. Pro práci na ní je na plný úvazek určena jedna pracovnice, která průběžně kontroluje alarmy, funkce čidel, diferenční tlaky na vzduchotechnických jednotkách, tlaky topné vody atd. Z historických grafů lze díky provozní zkušenosti poměrně přesně určit příčiny poruch nebo dokonce preventivně zasahovat dříve, než se porucha projeví (např. dlouhodobý pokles tlaku vody s periodickým doplňováním může znamenat únik topné vody ze systému). Pracovnice dále řeší požadavky z helpdesku, jako je nastavení provozních hodin technologií, časy spínání osvětlení podle provozní doby atd. Vedoucí prodejen si sami přes helpdesk řeší ostatní provozní celky, jako je sanita, odpadové hospodářství apod.

Toto personální zajištění dává větší smysl než zaškolování vedoucích prodejen na jednotlivých pobočkách. Ti mají řadu jiných starostí, nedisponují zkušenostmi z více poboček a v případě volání externí servisní firmy nejsou schopni diagnostikovat závadu tak přesně, jako obsluha centrály.

Energetický management včetně sběru dat z měřičů je v tuto chvíli zajišťován samostatným systémem zahraničního dodavatele, který má na řetězec historické vazby.

Řetězec diskontních prodejen, ČR

Podobná situace jako v předchozím případě, řetězec spravuje asi 180 prodejen po celé ČR. U stanice SCADA ovšem nesedí trvale obsluha, zákazník žádá přenos alarmových dat do systému pro energetický management. Úrovně PLC a SCADA jsou tak využívány v podstatě pro sběr dat a správu alarmů. Vlastní vizualizace SCADA je používána jen pro nastavování požadovaných hodnot a časových programů, pobočky nejsou pravidelně a systematicky sledovány.

Data o spotřebách energie jsou vyhodnocována – včetně benchmarkingu – zatím ručně pomocí tabulek v Excelu, firma je nicméně certifikována podle ISO 50001, Systémy managementu hospodaření s energií. (To jen ilustruje, že energetický management lze realizovat i s jednoduchými nástroji, pokud jsou procesy důkladně popsány a dodržovány.) V plánu je zavedení tiketovacího systému. Zatím je používán ticketing vlastní, bez propojení se subdodavateli. Několik poboček bylo implementováno do demoverze systému EMS a po vyhodnocení zkušebního provozu se zákazník rozhodne, zda bude chtít připojit i ostatní prodejny.

Provozovatel sítě rychlého občerstvení

Významná zahraniční firma, provozující čtyři řetězce rychlého občerstvení s celkem více než 160 restauracemi v ČR. Pro místní ovládání na automatizační úrovni v provozovně je použit pultík s LCD displejem nebo dotyková obrazovka, systém SCADA je nasazen na centrále v podobě dashboardu s přehledem hodnot jednotlivých restaurací a aktivními alarmy. V tuto chvíli není na řešení operativních závad vyhrazen žádný pracovník, nicméně počítá se s jedním technikem, který by měl – podobně jako u supermarketů v jednom z předchozích příkladů – centrálně řešit provozní závady.

mapka

Obr. Mapa s aktivními alarmy ve vizualizací

Pro měření spotřeb jsou instalovány patní měřiče vody, plynu a elektrické energie, elektřina je dále měřena podružnými měřiči pro jednotlivé technologie – osvětlení, klimatizace, chlazení potravin, kuchyňské spotřebiče atd. Tyto náměry se ukládají v databázi systému pro energetický management. Vedení firmy má silnou snahu snižovat náklady na energie a k tomu je sběr hodnot a podrobný benchmarking prvním krokem. S EMS portálem pracuje energetik, který byl dříve odkázán na ruční sběr dat a vyhodnocování v tabulkovém procesoru.

dashboard

Obr. Přehled (dashboard) s daty z poboček

Manuálně nebo automaticky?

Některé činnosti, které provádí obsluha i energetik, jsou rutinní. Je ale dobré je nechat na systému, i když by se daly algoritmizovat?

Typickou úlohou je zahájení a ukončení topné sezóny. Dodavatel tepla dodržuje algoritmus podle vyhlášky MPO č. 194/2007 Sb., ale v jednotlivých objektech mohou být vlivem místních zátěží, orientace budov či provozní situace podmínky programově upraveny v místní ekvitermní regulaci. V přechodném období se tak dá oproti standardnímu algoritmu ušetřit i několik hodin denně, během nichž jsou topné větve zcela odstaveny.

Při monitoringu se nejčastěji setkáváme s požadavky na jednoduchá pravidla pro hlídání, zda teploty či další veličiny nevybočují z přípustných mezí. V tom případě je nutné správně určit časové a toleranční okno, v němž bude chyba ignorována, aby nedocházelo k falešným alarmům. Hloubavý uživatel snadno přijde na další podmínky a vazby, jejichž kombinace by rád hlídal. Do jisté míry to může usnadnit přehled.

Čím více je ale celkové „zdraví“ technologií vyhodnocováno automaticky, tím více se obsluha na algoritmy spoléhá a přestává uvažovat analyticky. V budoucích letech očekáváme s nastupujícím rozvojem tzv. umělé inteligence posilování tohoto trendu. Bohužel, každý program je jen tak dobrý, jak dobře byl naprogramován, a zejména jaké zadání měl programátor. Kritický pohled technika, který je s budovou důvěrně obeznámen, proto bude ještě dlouho nutnou podmínkou efektivní správy objektu.

Výběr systému

Ze zkušeností zákazníků vyplývá, že je velmi vhodné rozdělovat obsluhu na

 • operativní složku (má za úkol udržet zařízení v chodu při dodržení požadovaných parametrů, jako jsou teploty, vlhkosti, úrovně osvětlení apod.) a
 • dlouhodobý (nákladový) management, který zajišťuje energeticky efektivní provoz, ale i optimalizaci nákupu energií či dalších služeb, jako je servis, revize atd.

Zároveň se ale ukazuje, že vizualizační nebo energetický systém by měl být budován s ohledem na personální obsazení firmy tak, aby sloužil lidem a ne lidé jemu. Proto by dodavatel měl vždy nejprve zjistit aktuální i plánované procesy a jejich personální zajištění a na základě těchto informací teprve plánovat nasazení webové vizualizace, místního systému SCADA, EMS, či případně rozhraní do existujících nebo budoucích systémů zákazníka. Je jasné, že každý dodavatel nabízí nějaké více či méně konfigurovatelné řešení a pokud možno by ho chtěl upravovat co nejméně. Zdánlivě banální úpravy mohou pak stát statisíce korun nebo mohou být v rámci systému nerealizovatelné. Jde zejména o sběry a směrování alarmů, podmíněné hlášení nestandardních stavů, exporty dat pro cizí systémy atd. Ideální postup je tento:

 • vyslechnout zákazníka, který popíše aktuální stav a své požadavky do budoucna
 • zkontaktovat ho se zákazníky, u nichž byl již systém realizován, a nechat ho si vyměnit zkušenosti s obsluhou, která se systémem (nebo i jeho starší verzí) již nějakou dobu pracuje
 • nabídnout co nejvýhodnější řešení postavené na standardních prvcích sortimentu, případně s adaptacemi, u nichž lze dobře odhadnout časovou a finanční náročnost
 • v dalších kolech jednání využít zkušeností z podobných projektů a seznámit zákazníka s kritickými body a riziky
 • po vzájemné dohodě podrobně sepsat zadání (specifikaci) a nechat si ho odsouhlasit zákazníkem.

Často se stává, že zákazník vypisuje výběrové řízení a rozhodne se sestavit zadání sám. Tím riskuje, že žádný z dodavatelů nebude schopen vše stoprocentně splnit a výběrové řízení bude zrušeno, nebo že dodavatelé formálně odsouhlasí požadovanou funkčnost, ale ve skutečnosti bude systém poněkud odlišný od původních představ zadavatele. Jako řešení se ukázalo vybrat jednoho z potenciálních dodavatelů, který se pak výběrového řízení nezúčastní, a zapojit ho jako placeného konzultanta. Konzultant tak může naplno zúročit své zkušenosti při tvorbě „realizovatelného“ zadání a navíc jako oponent na straně zákazníka bude silným protihráčem svým obvyklým konkurentům.

Počítejme s tím, že stvořit konečnou verzi zadání zabere minimálně šest měsíců, možná i déle, jsou-li do rozhodovacího procesu zapojeny vyšší manažerské úrovně (schvalování „na představenstvu“ apod.). Nezřídka se stává, že vztah s dodavatelem je delší než doba funkčního působení odpovědných osob zákazníka. Pak může dojít ke změně požadavků při tvorbě zadání nebo dokonce ke změně zadání během realizace projektu, což je už obhajitelný důvod k vícepracem – pokud jsou ovšem vůbec technicky možné.

Žalostná situace nastává v případech, kdy developer nebo realizační oddělení firmy staví budovu a po dokončení ji předává (jiné) správcovské firmě nebo provoznímu oddělení. V známé matici „moje peníze, cizí peníze; stavím pro sebe, stavím pro jiného“ jde o kombinaci, kde se zadavatel snaží srazit investiční náklady i navzdory hrubému dopadu na technické řešení. Začátkem r. 2019 jsme například byli postaveni před projekt, v němž bylo navrženo kolem stovky komunikativních regulátorů fancoilů, které ovšem již nebyly propojeny komunikační sběrnicí – v půlmiliardovém rozpočtu nezbylo 200 000 Kč na kabeláž. Toto srážení nákladů dramaticky snižuje užitnou hodnotu budovy a nesmírně komplikuje provoz a údržbu, například týdenní programy by bylo nutné nastavovat ručně z každé kanceláře, jakákoli závada by musela být kontrolována na místě bez možnosti dálkové diagnostiky, nebyly by k dispozici historická data, nebylo by možné nastavovat centrální časové výjimky (svátky) atd. Pak je sice možné měřit spotřeby energií a vyhodnocovat základní klíčové indikátory (KPI), ale těžko již budeme hledat konkrétní příčiny neblahých stavů, jako například chybně nastavené časové programy, ventily otevřené na ruku (= zbytečné přetápění) atd. Naštěstí se ještě včas podařilo instalaci sběrnice prosadit a její výhody se projevily již při uvádění budovy do provozu – postupně obsazované kanceláře, do nichž byl v pozdější fázi velmi komplikovaný přístup, bylo možné zaregulovávat na dálku.

Závěrem

Návrh a výběr dispečinku by měl tedy vždy vycházet z toho, jak a kým bude celý řídicí systém obsluhován. Dodatečné přizpůsobování požadavkům uživatele bývá drahé a pomalé. Ideální tedy je, pokud se podaří do procesu specifikace a výběru zapojit i konečného uživatele, otázkou zůstává, je-li tento uživatel v době vzniku systému již znám.

Školení Merbon IDE pro pokročilé – Brno (Tetčice)

Během tohoto školení se seznámíte s novinkami v aktuální verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdíly oproti starším verzím a s pokročilou prací v plném módu.

Termín: 28. 11. 2109 od 9:00 do 17:00 hod.

Místo konání: Hotel u Crlíků, Palackého 4, 664 17 - Tetčice (u Brna)

Školení obsahuje ukázky:

 • tvorby obecného modbusového zařízení (integrace cizího modbusového zařízení)
 • vytvoření Modbus serveru (TCP / serial)
 • nastavení SSCP komunikace (Komunikace mezi více PLC řady mark)
 • tvorba HMI – grafické panely, web
 • práce v ST jazyce / editoru
 • ukázky nových funkcí, dle aktuální verze Merbon IDE

Náplň školení se může měnit v závislosti na požadavcích účastníků.

Přineste si s sebou prosím notebooky s rozhraním Ethernet, s Windows 7 nebo novější (Win8, Win8.1, Win10). Dále je potřeba mít nainstalován .NET Framework 4.5 nebo novější.

Ujistěte se, že máte správcovský přístup k Windows a nastavte si IP adresu notebooku v rozsahu 192.168.1.x.

Školení je vedeno jako navazující školení na základní školení Merbon IDE. Pro účast na tomto školení je nutno absolvovat školení základní.

Přihlašujte se prosím na telefonním čísle 461 100 823 nebo na adrese skoleni@nulldomat.cz.

Poslední expedice zboží bude probíhat 23. 12. 2019!

Vážení obchodní přátelé,

z důvodu zavádění nového informačního systému bude poslední letošní expedice zboží probíhat do 23. 12. 2019 (včetně).

Další zásilky budeme odesílat zase od 3. 1. 2020.

Zadejte si tedy prosím Vaše objednávky včas, pokud potřebujete dodat zboží ještě tento rok.

Děkujeme za pochopení.

Tým Domat Control System

R610: náhrada modulu 8 analogových výstupů M610

Místo starého modulu M610 bude dodáván nový modul R610. Typ i počet signálů, 8 analogových výstupů 0…10 V, zůstává stejný. Změnilo se pořadí svorek tak, aby nový modul byl sjednocen s ostatními I/O moduly, pozor proto při případném nahrazování starého modulu novým. Dále došlo ke změně rozsahu provozních podmínek, R610 odpovídá standardizované klimatické třídě 3K5. Jako u ostatních modulů řady R… je nyní možné i hardwarové adresování pomocí DIP přepínačů, což může usnadnit uvádění do provozu a servis.

Katalogový list R610 si můžete stáhnout ZDE.

Školení Merbon SCADA – Klecany

Vážení obchodní přátelé,

zveme vás na školení Merbon SCADA.

Školení slouží k základnímu seznámení se systémem. Provedeme vás instalací SW a zasvětíme do práce s Merbon SCADA.

Termín: 14. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.

Místo: školící středisko Klecany (Třebízského nám. 424, Klecany)

Program školení - Nový vizualizační systém Merbon SCADA:

 • seznámení se systémem
 • základní vlastnosti
 • instalace
 • editace projektů
 • konfigurace prostředí a uživatelů
 • kompatibilita s RcWare Vision
 • uživatelská nastavení, ovládání a práce s alarmy, grafy a událostmi

Předchozí zkušenosti s RcWare Vision jsou výhodou. Školení je určeno pro techniky, kteří budou připravovat projekty a zaškolovat uživatele.

Přineste si s sebou prosím notebooky s OS Windows 8.1 nebo novější (Win10) a ujistěte se, že máte administrátorský přístup k Windows.

Pokud OS Windows provozujete ve virtuálním prostředí, podporovanými SW jsou Hyper-V a VMware.

Přihlašujte se prosím na adrese skoleni@nulldomat.cz nebo na tel. 461 100 823.

Školení projektantů MaR – Klecany

Pro projektanty řídicích systémů Domat. Důraz bude kladen na nejčastěji se vyskytující chyby, zapojení zemí, ochranu proti přepětí, napájecí poměry atd. Budeme se ale věnovat i komunikaci po RS485, integraci cizích systémů s přihlédnutím k rekonstrukci starších systémů MaR a ochraně investic, síťovým topologiím, možnostem záznamu dat do databází i dalším tématům, která při projektování přinášejí nejvíce otazníků.

Místo konání: Klecany, Třebízského náměstí 424.

Datum a čas: 7. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.

Program školení:

9.00 – 10.00 Úvod, novinky, jejich možnosti a využití v otevřených systémech a při rekonstrukcích MaR.

10.10 – 10.50 Čidla a vstupně-výstupní moduly, napájení, společné země, pravidla pro instalaci a projektování. Integrace na úrovni podstanic, příklady z praxe.

10.50 – 11.30 Regulace jednotlivých místností, podlahové topení, fancoily, dynamické radiátory, zapojení master – slave a kritická místa při návrhu a oživování. Komunikace – topologie a délky sběrnic, zakončování atd.

11.45 – 12.25 Podstanice, propojování po Ethernetu, krátce o sítích, vazba na PC s vizualizací, dálkový přístup, webový přístup, databáze: specifikace a možnosti. Export do cizích systémů, otevřená rozhraní.

12.25 – 13.30 Příklady realizovaných projektů, diskuze, závěr. Po skončení možné individuální konzultace nad projekty.

Přihlašujte se prosím na telefonním čísle 461 100 823 nebo na adrese skoleni@nulldomat.cz, dotazy tamtéž.

Domat Control System – leader v řízení technologií v obchodních řetězcích

U maloobchodních provozoven se setkáváme nejčastěji se dvěma koncepty: najdeme je jednak jako menší objekty, obvykle samostatně stojící, s prodejní plochou do 1000 m2, jednak v podobě velkých obchodní center s dominujícím supermarketem s plochou od 3000 m2 a dalšími obchůdky a službami ve společné hale. Samostatnou kapitolou jsou obří obchodní centra typu Centrum Černý Most, OC Westfield Chodov atd.

1

Maloobchodní prodejny mají z hlediska systémů řízení budov svá specifika. Řetězce se snaží o co největší standardizaci, aby výstavba probíhala hladce a bez zbytečných změn. Vnímáme silný tlak na cenu, vše zbytečné je ze standardů vyňato, zadavatel cílí na co nejkratší dobu návratnosti. To se projevuje i u případných projektů financovaných z úspor (EPC, Energy Performance Contracting) – maximální přijatelná doba návratnosti nepřesahuje 6 let. Životnost budovy je cíleně plánována (remodeling probíhá asi po 15 letech provozu) a provozovatelé se snaží instalovat technologie, jejichž životnost tomuto horizontu odpovídá.

Topení se obvykle řeší vzduchotechnickou jednotkou, která zároveň slouží k provětrávání. Podlahové topení se nevyužívá, i když by dávalo smysl vzhledem k dostupnému nízkopotenciálovému odpadnímu teplu z komerčního chlazení. Problém je v tom, že prodejní plocha je obsazena regály se zbožím, což jednak snižuje možnou otopnou plochu, jednak by zboží mohlo teplem ztrácet na kvalitě. Často se řeší prostor u pokladen, který je obvykle poblíž vchodu: dříve se pro dosažení komfortu pokladních v této zóně instalovaly sálavé panely. Ty se ale příliš neosvědčily, neboť sálavé teplo nedokázalo kompenzovat chladný vzduch proudící od vchodu. Současné řešení spočívá v kvalitnější distribuci vzduchu v oblasti pokladen spolu s horkovzdušnými dveřními clonami. Ideální by ale asi byly místní ohřevy přímo v pokladních kójích. U větších obchodních center pomáhá tzv. mall, hala, v níž jsou další menší provozovny jako tabák, květinářství atd. Mall díky svému objemu pomáhá chránit pokladní zónu před průvanem.

hp photosmart 720

Centrální vzduchotechnická jednotka pro prodejní plochu je řízena časovým programem podle provozních hodin obchodu, často v kombinaci s regulací čerstvého vzduchu pomocí čidla CO2. Čidlo je umístěno na odtahu nebo v pokladní zóně. Při regulaci podle CO2 musíme počítat s tím, že jednotka plní i funkci topení, a v zimním provozu pak musí pracovat v cirkulačním módu, takže poměr čerstvého vzduchu se zmenšuje až na hygienické minimum, ale průtok na přívodu zůstává konstantní. To může být důležité pro řádnou distribuci vzduchu, zejména jsou-li použity vířivé anemostaty. Někdy se místo čidla CO2 používá čidlo kvality vzduchu (čidlo směsných plynů), které reaguje i na zápachy z krmiv pro zvířata a drogerie. Této zátěže je prodejna zbavována ranním provětráním těsně před začátkem provozní doby. V letním období je užitečné použít noční provětrání, které prodejní plochu s minimálními náklady předchladí studeným nočním vzduchem.

IMGP7302_DxO-Edit

Ohřev teplé vody je řešen obvykle místními elektroohřevy. Při větší spotřebě lze využít odpadní teplo z komerčního chlazení. Dodavatelé chladicích systémů dnes nabízejí kombinované systémy s výměníky nebo dokonce s kompletní přípravou teplé vody včetně dohřevu.

Pro chlazení prodejní plochy, skladů a dalších provozních prostor se používají buď samostatné systémy, podobně jako v kancelářských budovách, nebo splitové klimatizační jednotky, tak oblíbené pro svou jednoduchou montáž, nízkou cenu a snadné rozúčtování (měří se pouze spotřeba elektřiny, u nájemců není nutné instalovat kalorimetry). Specializovaní dodavatelé komerčního chlazení ale nabízejí i komplexní řešení, kdy se pomocí tepelných čerpadel vyrábí jak chlad pro chlazení potravin i klimatizaci, tak teplo pro vytápění a ohřev teplé vody. Tyto systémy jsou vhodnější pro menší, vysoce standardizované prodejny. U velkých obchodních center je obvykle výroba chladu pro klimatizaci řešena centrálně, bez vazby na komerční chlazení.

Osvětlení je pro maloobchod velmi důležitým celkem. Nedostatečná intenzita osvětlení může mít negativní vliv na prodej zboží, předimenzovaná tělesa zase plýtvají energií. I proto bylo osvětlení obvykle první oblast, která se rekonstruovala, a výbojková nebo zářivková tělesa byla měněna za úsporné zářivky a později za LED světla. Tradičně se světla na prodejní ploše řídí ve skupinách, cca. třetina je spínána časovým programem jako první stupeň a zbytek několik minut před začátkem prodejní doby. V prostorách, kam svítí i denní světlo, se vyplatí instalovat stmívatelná tělesa (např. s rozhraním DALI) a řídit je kromě časového programu i podle venkovního čidla osvětlení. U velkých prodejen je časovými programy nezávisle řízeno až 20 – 30 okruhů včetně osvětlení venkovních reklam, parkoviště, ramp atd. Typická prodejna s prodejní plochou kolem 3000 m2 tak obsahuje kolem 800 – 1000 datových bodů, tedy vstupů a výstupů řídicího systému. Procesní podstanice jsou instalovány ve 2 nebo 3 rozvaděčích, většinou u zdroje tepla a chladu a v rozvodně nízkého napětí. Podstanice, obslužné panely a centrála jsou propojeny oddělenou technologickou IP sítí.

Protože technologie, jako chladicí systémy, vzduchotechnické jednotky, kotle a další, jsou čím dál častěji vybavovány vlastní regulací, profese MaR se u standardních menších prodejen dnes již soustředí spíše na integraci těchto technologií, jejich koordinaci, měření spotřeb, sběr dat a jejich přenos do nadřazeného systému. Obvykle k tomu stačí jediná procesní stanice s několika rozhraními, například na typickou prodejnu o ploše 1000 m2 se obvykle nasazuje PLC s 4 sériovými komunikačními porty a Ethernetem, tedy Domat mark320 nebo IPLC510.

Obsluha řídicího systému by měla pro uživatele být co nejjednodušší. U menších prodejen se nevyplatí zaškolovat nikoho z místních pracovníků, systémy jsou prakticky bez možnosti nastavení, všechny technologie mívá na starost specializovaný tým techniků na centrále. Ti řeší případné problémy a požadavky, a to pokud možno na dálku díky centrální vizualizaci (SCADA) a připojení po firemní síti. Díky centrálnímu sběru dat a vysoké podobnosti všech prodejen je možné vzájemně porovnávat jejich spotřebu a energetickou účinnost (tzv. benchmarking), a to i ve vztahu k obratu, počtu zákazníků atd. To se netýká jen maloobchodních prodejen potravin, ale i hobbymarketů, prodejen stavebnin atd. Pro vyhodnocování se využívají specializované programy, např. Domat ContPort. Na centrálu je připojeno až několik stovek prodejen.

elektrina_srovnani

U velkých obchodních center bývá na centrálním velínu budovy instalována jedna místní stanice SCADA, kterou používají údržbáři pro řešení běžných provozních situací, přičemž dlouhodobé vyhodnocování dat má na starosti specialista – energetik. Ten také sjednává nákupy energií, řeší například optimální hodnoty čtvrthodinového maxima, a měl by vedení poskytovat návrhy pro případná úsporná opatření.

2

Domat Control System je jedním z největších dodavatelů řídicích systémů budov pro obchodní řetězce a retail v zemích střední a východní Evropy (ČR, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko). U velkých obchodních center, jako pražské OC Harfa, je zákazníkem developer budovy. Regulaci Domat najdeme v ČR v prodejnách Billa a Penny, v restauracích Burger King a KFC, na Slovensku a u pilotních projektů v Rakousku v kavárnách Starbucks, na Slovensku v prodejnách Kaufland, v prodejnách stavebnin DEK v ČR a na Slovensku, v prodejnách sportovních potřeb Sportisimo (CZ, PL, SK, RO) a Decathlon (Maďarsko). V těchto případech je dodávka realizována přímo pro obchodní řetězec za pomocí našich systémových integrátorů.

Společným rysem těchto aplikací není jen dodávka řídicích systémů na pobočkách, ale i centrální dispečink, kam jsou všechny filiálky integrovány. Podle toho, jak je řetězec organizován, vznikají centrály pro jednotlivé země (Interspar Maďarsko, Slovinsko či Chorvatsko) nebo centrální dispečink společný pro všechny prodejny napříč zeměmi. Zákazníci, kteří řeší i energetický management, volí nad centrálou (SCADA) i cloudový systém ContPort. Firemní energetik tak má přehled o parametrech prostředí a spotřebách energií v mezinárodním měřítku, což může přinést zajímavé podněty k technologickým inovacím a úsporám energie.

Dosažení komfortních podmínek prostředí v maloobchodě je velmi důležité i pro maximalizaci prodeje. Manažeři obchodních řetězců jsou si toho vědomi a výsledky jejich práce můžeme vnímat denně na vlastní kůži: příjemně klimatizovaná prodejna v parném létě, ovoce, zelenina a maso nasvícené tím správným druhem osvětlení, či vůně čerstvého pečiva, která se šíří po celé prodejně. Zároveň je ale žádoucí prodejny provozovat optimálně – a k tomu pomáhá i kvalitní řídicí systém se schopným provozovatelem, který umí měřená data vyhodnotit a má dostatek pravomocí na prosazení úsporných opatření.

Připravte se na novou řadu wall!

Hardware společnosti Wago jsme spojili s naším softwarem a vznikla tak úplně nová řada, kterou najdete v naší nabídce na přelomu tohoto roku pod označením wall. Tato PLC jsou programovatelná v prostředí Merbon IDE a jsou plně kompatibilní s našimi dalšími komponenty – Merbon Visual, SCADA, Databse a ContPort.

wMX

Naučte se proto programovat v softwarech Merbon. Budete mít pak oporu hned ve dvou různých systémech – v novém wall (kartovém) a mark (modulárním). Jeden software, který vám otevře dveře k více možnostem.

Více informací si můžete přečíst ZDE.

Školení Merbon IDE pro pokročilé – Pardubice

Během tohoto školení se seznámíte s novinkami v aktuální verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdíly oproti starším verzím a s pokročilou prací v plném módu.

Termín: 31. 10. 2109 od 9:00 do 17:00 hod.

Místo konání: Domat Control System, U Panasonicu 376, Pardubice - Staré Čívice

Školení obsahuje ukázky:

 • tvorby obecného modbusového zařízení (integrace cizího modbusového zařízení)
 • vytvoření Modbus serveru (TCP / serial)
 • nastavení SSCP komunikace (Komunikace mezi více PLC řady mark)
 • tvorba HMI – grafické panely, web
 • práce v ST jazyce / editoru
 • ukázky nových funkcí, dle aktuální verze Merbon IDE

Náplň školení se může měnit v závislosti na požadavcích účastníků.

Přineste si s sebou prosím notebooky s rozhraním Ethernet, s Windows 7 nebo novější (Win8, Win8.1, Win10). Dále je potřeba mít nainstalován .NET Framework 4.5 nebo novější.

Ujistěte se, že máte správcovský přístup k Windows a nastavte si IP adresu notebooku v rozsahu 192.168.1.x.

Školení je vedeno jako navazující školení na základní školení Merbon IDE. Pro účast na tomto školení je nutno absolvovat školení základní.

Přihlašujte se prosím na telefonním čísle 461 100 823 nebo na adrese skoleni@nulldomat.cz.

Přednáška „Projektování systémů MaR v technických zařízeních budov“ na FEKT VUT Brno

Už 30. října spojí Domat síly s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.

Během dvou vyučovacích hodin se studenti seznámí s prací projektanta systémů MaR, s postupem při tvorbě projektu (určování datových bodů, volba PLC a periferií, kreslení technologických a zapojovacích schémat) a s významem jednotlivých částí projektu, jako je topologie systému, technická zpráva, přehledová a zapojovací schémata, seznam kabelů, půdorysy atd. Důraz je kladen na praktické zkušenosti ze staveb v ČR i v zahraničí.