Manažerská nadstavba

ContPort - manažerská nadstavba pro energetickou analýzu 1

ContPort je nová aplikace pro energetickou analýzu a správu budov a průmyslových zařízení. Skládá se ze tří hlavních modulů:

Servisní help desk a správa poskytují kompletní archivaci technické i obchodní dokumentace a průběhu záručních, pozáručních i preventivních prohlídek a zásahů. V systému jsou uloženy příslušné dokumenty, nutné pro bezpečný a hospodárný provoz budov a technologických celků: projektová dokumentace, servisní a provozní smlouvy, revize atd. Průběh servisního zásahu začíná nahlášením problému – buď ručně přes webové rozhraní, nebo automaticky, tedy na základě alarmu z řídicího a monitorovacího systému. Servisní událost je pak zpracována, uzavřena a fakturována. Preventivní prohlídky jsou plánovány předem a jejich servisní tickety jsou generovány automaticky. Součástí tohoto modulu je též správa skladu náhradních dílů.

Modul pro sběr online dat shromažďuje data z technologií buď přes vizualizaci, nebo přímo z PLC a I/O modulů. Hodnoty se zobrazují na portálu na straně s přehledem a ukládají se v databázi. Tato data ukazují, jak efektivní je provoz zařízení: zobrazují se spotřeby jednotlivých částí, hodnoty okolního prostředí
ContPort - manažerská nadstavba pro energetickou analýzu 1(oslunění, venkovní teplota, rychlost větru atd.), procesní hodnoty (teploty, průtoky…) a spotřeby energií (elektřina, plyn, teplo, voda). Hodnoty jsou prezentovány na manažerské úrovni a používají se pro přehledy a dlouhodobé plánování.

Modul pro reporting a ekonomické vyhodnocení pracuje s daty, získanými v předchozích dvou modulech, nebo importovaných do systému z dalších zdrojů (jako je automatický import meteodat z Internetu nebo souboru .csv). Je možné tvořit různé typy sestav, od jednoduchých, jako je přehled provozních nákladů zařízení za určité období, po složitější vzájemné porovnávání podobných zařízení (benchmarking) v různých lokalitách, vztažené na měrné jednotky (m2, kWp, roky). Sestavy mohou být generovány automaticky a zasílány příjemcům e-mailem.
ContPort byl navržen pro servisní a správcovské firmy a pro investory spravující více technologií – pro uživatele, kteří chtějí mít souhrnný přehled o nákladech a účinnosti. Servisní firmy využívají především aplikační část, zatímco jejich subdodavatelé do systému přistupují přes webový portál ContPort na adrese www.contport.com. Spojení s portálem je šifrované a přístup k datům je omezen podle úrovní uživatelů a jejich práv.

ContPort - manažerská nadstavba pro energetickou analýzu 3

 

ContPort pro energetiku

contport_solutions_1U zařízení pro výrobu a distribuci energie je kladen silný důraz na spolehlivost a vysokou energetickou účinnost. Abychom tyto vlastnosti mohli sledovat a prokazovat, potřebujeme výkonný manažerský systém, který bude spolehlivě shromažďovat data z výroben a ukládat je v nezávislé databázi, chráněné proti neoprávněným zásahům. Data musí být prezentována v takové podobě, která na jednu stranu poskytne okamžitý přehled o měřených i odvozených parametrech, na druhou stranu ale umožní dostatečnou flexibilitu pro tvorbu vlastních sestav a náhledů, aby bylo možné údaje porovnávat, zkoumat a vyhodnocovat.

Pro vyhodnocení účinnosti fotovoltaických elektráren ContPort počítá tzv. odvozené parametry, jako jsou množství elektrické energie a indikátory výkonnosti systému podle

ČSN EN 61724, u jiných typů výroben nebo energetických celků se zobrazují především kumulované hodnoty z měřičů a stavy odpínacích prvků a nadproudových a přepěťových ochran. Hodnoty jsou k dispozici na přehledném dashboardu i v zákaznických reportech, generovaných v zadaných intervalech. Poruchy, jako výpadky střídačů či stringů či nižší výroba, než by systém očekával vzhledem k aktuálním podmínkám, jsou hlášeny okamžitě pomocí e-mailu nebo SMS.

contport_solutions_2

Díky integraci měřičů i okamžitých hodnot mají investoři i správci technologií vždy komplexní přehled o stavu monitorované technologie. ContPort dokáže importovat i data z cizích řídicích a vizualizačních systémů a tím umožňuje vzájemné srovnávání (benchmarking) technologií z celého portfolia správce.